Tunnetko toimittajasi? - ENW Management Oy
Menu
fi en

Tunnetko toimittajasi?

Yritysten tarve kartoittaa omaa toimintaympäristöä sekä sidosryhmiään on korostunut viime aikoina. Sidosryhmien tunnistamisen avulla voidaan hallita paremmin erilaisia toimintariskejä ja toisaalta löytää uusia mahdollisuuksia, joita hyödyntämällä kehitetään toimintaa. Toiminnan kannalta yksi merkittävimmistä sidosryhmistä on toimittajat ja aliurakoitsijat. Tilaajat ja päämiehet edellyttävät kaikilta toimijoiltaan yhteiseen turvallisuuskulttuuriin sekä laatu- ja ympäristötavoitteisiin sitoutumista. Yritysten välisen yhteistyön luonne on muuttunut perinteisestä tilaaja-toimittajasuhteesta monimuotoisemmaksi, erilaisia yhteistyömuotoja käsittäväksi kumppanuudeksi. Etenkin teknologia- ja rakennusteollisuudessa alihankinnan osuus ja alihankintaketjujen monimuotoisuus asettaa uusia haasteita koko toimittajaketjulle.

On siis perusteltua arvioida toimittajien kyvykkyyttä ja toiminnan tasoa turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioissa, jotta voidaan varmistua, ettei yritysten toiminnoille aiheudu odottamattomia ja negatiivisia vaikutuksia. Valitettavan usein systemaattisiin toimittaja-arviointeihin ryhdytään vasta jonkin haitallisen tapahtuman seurauksena. Tuotteen takaisinveto, vakava asiakasreklamaatio tai muu haitallinen tapahtuma herättää organisaation valvomaan omaa etuaan. Toimittaja-arvioinnin perusteella voidaan luotettavasti arvioida, vastaako palveluntuottajien toiminta niille asetettuja vaatimuksia myös käytännössä. Arviontien tulosten pohjalta myös toimittajat voivat kehittää omia toimintojaan ja saada toimintamahdollisuuksia uusien potentiaalisten tilaajien kanssa.

Toimittaja-arviointia voidaan toteuttaa useilla eri menettelyillä. Yksinkertainen itsearviointi vakioidun kriteeristön perusteella lienee helpoin tapa aloittaa toimittajien arviointi ja luokittelu. Tarkempaa toimittaja-arviointia varten täytyy luoda arviointimenettely, jonka mukaisesti toteutetaan toimittaja-auditointeja. Toimittaja-auditoinneissa tutustutaan tarkemmin kohdeyrityksen toimintaan myös käytännössä ja saadaan muodostettua selkeämpi kuva toimittajan toiminnan tasosta. Arvioijan kokemus, osaaminen ja kiinnostus arviointeja kohtaan vaikuttavat merkittävästi lopputuloksen luotettavuuteen.

Arviointimenettelyt on usein määritelty, mutta niiden toteutuminen käytännössä saattaa jäädä muun työn ja kiireen jalkoihin. Toimittaja-arviointien toteuttamiseen voidaan käyttää tällöin tarvittaessa ulkopuolista arviointiapua, jolloin arvioinnit pystytään tekemään suunnitellusti, objektiivisesti ja systemaattisesti. Näin voidaan varmistua koko toimitusketjun toiminnan tasalaatuisuudesta parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Syysterveisin,

Kari Rinkinen
Quality Manager, Partner
Tel. +358 (0)10 231 8320

 

« Takaisin edelliselle sivulle

Huom! Vastaa pienin kirjaimin.


© ENW Management Oy