Ajankohtaista HSE-lainsäädännössä 2 / 2016 - ENW Management Oy
Menu
fi en

Ajankohtaista HSE-lainsäädännössä 2 / 2016

TYÖTURVALLISUUS

Uusi henkilönsuojainasetus

EU:n henkilönsuojainasetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425 henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta) korvaa siirtymäajan jälkeen nykyisen henkilönsuojaindirektiivin (89/686/ETY), eli Suomessa valtioneuvoston päätöksen henkilönsuojaimista 1406/1993.

Asetuksessa säädetään henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista ja se asettaa näin vaatimuksia henkilösuojainten valmistajille, maahantuojille sekä jakelijoille.

Asetus tuo muutoksia henkilönsuojainten luokitteluun. Esimerkiksi aiemmin II luokkaan kuuluneet pelastusliivit ja kuulonsuojaimet kuuluvat jatkossa III luokkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteiden suojausominaisuuksien testaamisen lisäksi arviointilaitos valvoo niiden laatua.

Asetusta sovelletaan kokonaisuudessaan 21.4.2018 alkaen.

Uusi laki työntekijöiden lähettämisestä tiukentaa rakennusalan ilmoitusvelvollisuutta

Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka työskentelee pääasiallisesti muualla kuin Suomessa. Uusi laki työntekijöiden lähettämisestä (447/2016) annettiin kesäkuussa 2016.

Uuden lain myötä ilmoitusvelvollisuus on laajentunut. Ilmoitusmenettely vaatii lähettävää yritystä tekemään etukäteen ilmoituksen työsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä, mikäli työntekijä tekee töitä Suomessa vähintään viisi työpäivää. Viiden työpäivän rajaan lasketaan mukaan myös edeltävien neljän kuukauden aikana Suomessa työskennellyt päivät. Poikkeuksena rakennusala, jolla ilmoitus on tehtävä aina ja se on työn aloittamisen edellytys. Ilmoitusvelvollisuus astuu voimaan vuoden 2017 aikana.

Panostajalainsäädäntö uudistui

Uuden panostajalain (423/2016) mukaan pätevyyskirjat luokitellaan aikaisemman kolmen luokan sijaan jatkossa seuraavasti: nuorempi panostaja, vanhempi panostaja, ylipanostaja sekä uusina luokkina tehosteräjäyttäjä ja räjäytystyön vastuuhenkilö. Myös eri pätevyysluokkien työkokemusvaatimukset muuttuvat.

Vastuu räjäytystyön johtamisesta asutulla alueella on jatkossa räjäytystyön vastuuhenkilöllä. Henkilöt, joilla uuden asetuksen voimaan tullessa on ylipanostajan pätevyyskirja ja riittävä työkokemus, saavat räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjan, kun he ovat suorittaneet siihen liittyvän kuulustelun viimeistään 31.12.2019. Samassa yhteydessä annettiin uusi valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista (458/2016).


YMPÄRISTÖN- JA LUONNONSUOJELU

Pienten polttolaitosten päästöraja-arvot tiukentuivat

Pienten polttolaitosten päästöraja-arvoista säädetään valtioneuvoston asetuksella polttoaineteholtaan alle 50 MW energiatuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (750/2013).

Olemassa olevassa polttoaineteholtaan enintään 10 megawatin energiatuotantoyksikössä, joka käyttää pääasiallisena polttoaineena puuta tai muita kiinteitä biopolttoaineita, voidaan noudattaa enintään 31.12.2024 saakka asetuksen liitteen 1 taulukon 2 alaviitteen 5 mukaista raja-arvoa, jos yksikön olemassa olevalla puhdistinlaitteella ei ole mahdollista alittaa liitteen 1 taulukon 2 mukaista päästöraja-arvoa.

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava tämän momentin soveltamisesta asetuksen 19 §:n mukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 31.7.2017 ja sitoutua ilmoituksessa noudattamaan liitteen 1 taulukon 2 päästöraja-arvoja viimeistään 1.1.2025 alkaen. 


KEMIKAALIT JA MUUT VAARALLISET AINEET

Komissio hyväksyi usean tehoaineen käytön biosidivalmisteissa

Biosidivalmisteiden saattamisesta markkinoille ja niiden käytöstä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (528/2012). Euroopan komissio antoi heinäkuun aikana useampia täytäntöönpanopäätöksiä, joilla se hyväksyi seuraavien tehoaineiden käytön biosidivalmisteissa:

 

Muutoksia CLP-asetukseen

CLP -asetuksen (1272/2008) tavoitteena on kemikaaliturvallisuuden parantaminen kemikaalien luokitus- ja merkintäkäytäntöjä yhtenäistämällä. Kesän aikana on annettu uusia luokitus- ja merkintäsäännöksiä metalleja syövyttäville seoksille, isosyanaatteja ja tiettyjä epoksihartseja sisältäville aineille sekä lyijylle.

Metalleja syövyttäville seoksille ja aineille, joita ei ole luokiteltu ihoa syövyttäviksi tai vakavia silmävaurioita aiheuttaviksi sekä seoksille, jotka sisältävät isosyanaatteja ja tiettyjä epoksihartseja on otettu käyttöön uusia luokitus- ja merkintäsäännöksiä.

Aineet ja seokset voidaan ennen 1.2.2018 luokitella, merkitä ja pakata asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 918/2016.

Sellaisia aineita ja seoksia, jotka on luokiteltu, merkitty ja pakattu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti ja saatettu markkinoille ennen 1.2.2018, ei tarvitse uudelleenmerkitä ja uudelleenpakata tämän asetuksen mukaisesti ennen 1.2.2020.

Lyijy luokitellaan jatkossa lisääntymiselle vaaralliseksi kategoriaan 1A. Jauheelle annetaan erityinen pitoisuusraja (SCL), joka on ≥ 0,03 prosenttia, ja massiiviselle muodolle yleinen pitoisuusraja (GCL), joka on ≥ 0,3 prosenttia. Muutosta sovelletaan vasta 1.3.2018 eteenpäin. Aineet ja seokset tulee kuitenkin luokitella, merkitä ja pakata muutossäädöksen 1179/2016 mukaisesti jo ennen 1.3.2018.

 


LISTA KUMOUTUNEISTA SÄÄDÖKSISTÄ

Seuraavat kumoutuneet säädökset tullaan poistamaan Lawlysta 1.11.2016 mennessä:

 • 448/2010 VNA asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista
 • 273/2000 YMP eräistä poikkeuksista pakkausten raskasmetallipitoisuusksia koskveiin raja-arvoihin
 • 15/2005 VNA tiettyjen vaarallisten kemikaalien maastavientiä koskevista ilmoituksesta
 • 414/2011 STMA vaarallisen kemikaalin päällyksen turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta
 • 1059/1993 KTMP maakaasuasetuksen soveltamisesta
 • 1286/1993 KTMP kaasuasennuksista
 • 621/2005 Laki eräiden hyviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista
 • 287/1997 Laki lelujen turvallisuudesta
 • 473/1985 VNP suurtaajuuslaitteista ja niiden tarkastuksesta
 • 122/2002 VNA panostajien pätevyyskirjoista
 • 1102/2009 VNA pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta
 • 744/1986 STMP alusten lastauksessa ja purkamisessa käytettävien nostolaitteiden turvallisuusmääräyksistä

LAWLY LAKISEURANTA

lawly lakiseuranta hse lainsäädännön muutokset 2016

Onko sinulla kysyttävää ajankohtaisista lakimuutoksista? 

Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin sähköpostitse info@enw.fi tai puhelimitse 010 231 8322

Yhteistyöterveisin,
Fenia Niemitz, HSEQ Expert, ENW Management Oy
 

 

« Takaisin edelliselle sivulle

Huom! Vastaa pienin kirjaimin.


© ENW Management Oy